Janunumi

VRI iepazīstina ar Copernicus programmas sasniegumiem 2020. gadā

25.01.2021
 

 

Copernicus Relay un Copernicus Academy tīklu pārstāvis Latvijā Vides risinājumu institūts (VRI) iepazīstina ar Copernicus programmas pakalpojumu sasniegumiem 2020. gadā. Programma turpinājusi attīstīt un uzlabot visus 6  tās p akalpojumus, piedāvājot jaunus produktus, datu piekļuves rīkus un daudz ko citu. Tos piedāvājam aplūkot nākamas raksta sadaļās.

Pirmais pakalpojums – Copernicus Drošības pakalpojums (CSS). Tā mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības (ES) politiku, sniedzot informāciju, kas saistīta ar Eiropas drošības izaicinājumiem. Tas ļauj operatīvāk novērst, sagatavoties un sniegt pārdomātu atbildes reakciju trīs jomās: robežu uzraudzība, jūras uzraudzība, ES ārējās darbības.

ES ārējās darbības pakalpojums (SEA). CSS ietvaros 2020. gadā SEA turpināja darbu pie pakalpojuma optimizēšanas un sniegto iespēju paplašināšanas. Piemēram, SEA uzsākusi jaunu pakalpojumu izstrādi vides noziegumu jomā. SEA dienests pagājušajā gadā analizējis būtiskākos sasniegumus Zemes novērošanas jomā, šo informāciju apkopojot ikmēneša žurnālā “Hovering Horizon”. Astotajā žurnāla izdevumā apkopota informācija par jaunākajām izpētes jomām saistībā ar COVID-19 izplatību.

Jūras uzraudzības pakalpojums (CMS). 2020. gads CMS pakalpojuma sniedzējiem izrādījies ļoti veiksmīgs. Būtiski pieaudzis apkalpoto organizāciju skaits (kopumā 50 organizācijas) un kopējais pakalpojumu sniegšanas apjoms (5,532 pakalpojuma sniegšanas gadījumi). Salīdzinājumā ar 2019. gadu, par 40% pieaudzis piegādāto attēlu skaits. Šāda pieprasījuma pieauguma tendence apstiprina pieaugošo Copernicus programmas un pakalpojumu nozīmi.

CSS ietvaros CMS sniedza atbalstu ekoloģiskās katastrofas Maurīcijas salu piekrastē fiksēšanai un apjoma novērtēšanai. 2020. gada jūlijā Japānas tankkuģis Waskashio, uzskrienot uz rifa, avarēja, un Maurīcijas salu piekrastē sākās naftas noplūde. 2020. gada 6. augustā CMS sniedza atbalstu, piegādājot datus, kas palīdzēja piesārņojuma likvidācijas darbos. Attēlos redzami CMS piegādāto datu piemēri – radara datu attēls (pa kreisi) un optiskais attēls (pa labi). Attēls: Copernicus Observer.

Copernicus robežu uzraudzības pakalpojums. 2020. gadā šī pakalpojuma sniedzēji veica vairākus operatīvos pasākumus, lai uzlabotu Copernicus dalībvalstu uzraudzības un ātrās reaģēšanas spējas. Piemēram, oktobrī norisinājās Baltijas operatīvās apmācības Somu līcī pie Igaunijas un Somijas robežas. Apmācību mērķis bija uzlabot Copernicus robežu uzraudzības pakalpojuma izmantošanas iespējas un veicināt Copernicus dalības valstu izpratni par šī pakalpojuma iespējām.

Apmācību ietvaros Somijas un Igaunijas varas iestādes iesniedza vairāk nekā 10 pieprasījumus Copernicus robežu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem. Piemēram, kuģu izsekošanas, anomāliju noteikšanas un piekrastes uzraudzības pakalpojumiem. Attēls: Copernicus Observer.

Otrais pakalpojums – Copernicus Jūras vides monitoringa pakalpojums (CMEMS). Tas nodrošina regulāru un sistemātisku informāciju par pasaules okeānu un jūru ekosistēmu fizikālajiem rādītājiem, mainību un dinamiku.

2020. gadā šī pakalpojuma sniedzēji laiduši klajā dažādus produktu uzlabojumus, jaunus rīkus, ziņojumus un daudz ko citu:

- publicēts Okeānu stāvokļa pārskata (OSR) ceturtais izdevums. Izdevumā apkopota informācija, kas liecina, ka okeāni piedzīvo pārmaiņas - ledāju, sniega segas un mūžīgā sasaluma kušanas ietekmē to ūdens līmenis ceļas, tie strauji sasilst un to vide kļūst aizvien skābāka;

- CMEMS mājaslapā  ievietoti materiāli un zinātnē balstīta informācija ar centieniem pievērst uzmanību un informēt par plastmasas piesārņojuma ietekmi uz jūras vidi;

- Izstrādāts jauns datu vizualizēšanas rīks MyOcean viewer. Šis rīks ļauj interesentiem vienkārši un ērti piekļūt CMEMS datiem, piemēram, kartēm, grafikiem, reālā laika informācijai.

Video apmācība rīka MyOcean viewer lietošanai.

 

Trešais pakalpojums – Copernicus Zemes monitoringa pakalpojums (CLMS). Šis pakalpojums piedāvā ģeogrāfisku informāciju par zemes segumu un ar to saistītajiem lielumiem, piemēram, veģetāciju un ūdens aprites ciklu.

CLMS pakalpojums 2020. gadā laidis klajā vairākus jaunus rīkus un rīku atjauninājumus.

  • Izveidots jauns rīks – Augstas izšķirtspējas sniega un ledāju uzraudzības rīks, kas balstīts Sentinel-2 datos.

Attēlā redzama upe un tās baseinu aizsalušās teritorijas, Kemijärvi reģionā, Somijā, 2020. gada 22. maijā. Ar tumši zilu iekrāsotas neaizsalušās upes teritorijas, ar gaiši zilu iekrāsotas ar sniega kārtu noklātās vai no sniega brīvās, bet aizsalušās teritorijas un ar sarkanu citu pazīmju raksturojošas teritorijas. Attēls: Copernicus Observer.

Saldūdens ekosistēmu izpētes platforma. Attēlā redzams laika grafiks (1984. – 2018.), kurā attēlots konkrētas teritorijas minimālais un maksimālais ūdens līmenis. Attēls: Copernicus Observer.

Ceturtais pakalpojums – Copernicus Ārkārtas situāciju pārvaldības pakalpojums (CEMS). Pakalpojums piegādā savlaicīgu un precīzu ģeotelpisko informāciju par dabas katastrofām, cilvēka izraisītām ārkārtas situācijām, humānajām krīzēm. Piegādātā informācija iegūta, pielietojot satelītos bāzētu attālo izpēti, kā arī ievācot  lauka datus. 2020. gadā CEMS sniedza būtisku atbalstu un informāciju ātrās reaģēšanas un katastrofu novēršanas organizācijām visā pasaulē.

-        Pirmās COVID-19 pandēmijas uzliesmojuma laikā CEMS, izmantojot ātrās kartēšanas pakalpojumu, sniedza nozīmīgu atbalstu, piegādājot datus Itālijas ātrās reaģēšanas iestādēm. Vairāk par CEMS atbalstu COVID-19 pandēmijas laikā lasi šeit.

-        CEMS sniedza atbalstu arī seku novēršanas darbos pēc traģiskā sprādziena Beirutā.

-        CEMS ietvaros Eiropas plūdu risku informēšanas pakalpojums (EFSA) izstrādājis pakalpojuma atjauninājumu – EFSA 4. versija. Tajā ietverti upju tecējuma ātruma simulēšanas un plūdu brīdinājumu aprēķinu uzlabojumi.

Piektais pakalpojums – Copernicus Atmosfēras monitoringa pakalpojums (CAMS). Tas nodrošina nepārtrauktu datu un informācijas plūsmu par atmosfēras sastāvu. Pakalpojums raksturo situāciju reālajā laikā, spēj paredzēt izmaiņas tuvāko dienu laikā, kā arī konsekventi analizē pēdējo gadu laikā uzkrātos datus.

2020. gada jūnijā CAMS klajā laida Atmosfēras datu krātuvi (ADS). Tajā pakāpeniski ievietos visus CAMS datus un informāciju par gaisa kvalitāti, SEG emisijām un klimata pārmaiņām. Pēdējos gados CAMS kļuvis par vadošo ozona gāzes un ozona cauruma uzraudzības informācijas piegādātāju, sniedzot atbalstu pētniekiem, politiku veidotājiem, kā arī pievēršot plašākas sabiedrības uzmanību, izmantojot medijus  un sociālos tīklus.

Sestais pakalpojums – Copernicus Klimata pārmaiņu pakalpojums (C3S). Tas detektē vides un sociālos izaicinājumus, kas radīti cilvēka aktivitāšu izraisīto klimata pārmaiņu dēļ. Pakalpojums piegādā informāciju par klimata pārmaiņu monitoringa rezultātiem un paredzamajām sekām, tādējādi palīdzot tām pielāgoties un iespēju robežās mazināt to ietekmi.

2020. gadā C3S publicējis 2019. gada pārskatu par Eiropas klimata statusu, kas sniedz būtisku atbalstu Eiropas Zaļā kursa iniciatīvai. Pārskatā apkopoti vēsturiskie dati un informācija par klimata un laikapstākļu pārmaiņu tendencēm. Tas iekļauj novērojumus, kas saistīti ar temperatūru, nokrišņiem, ledājiem, veģetāciju, siltumnīcefekta gāzu koncentrāciju un citiem datiem. Šī informācija kalpo kā nozīmīgs atskaites punkts, lai turpmāk spētu izstrādāt zinātniskos datos balstītas zaļās iniciatīvas. Politikas veidotājiem, pētniekiem un uzņēmējiem ir brīvi pieejama faktos un pētījumos balstīta informācija, kas ļauj izvērtēt alternatīvas un pieņemt ilgtspējīgus, pārdomātus lēmumus.

Klikšķini uz attēla un lasi 2019. gada pārskatu par Eiropas klimata statusu.

Klikšķini uz attēla un lasi 2019. gada pārskatu par Eiropas klimata statusu.

Vairāk par Copernicus programmas pakalpojumiem un to sasniegumiem lasi šeit.

--

Copernicus ir ambiciozākā Zemes novērošanas programma pasaulē. Tās ietvaros izveidota Zemes novērošanas satelītu flote “Sentinel”. Pateicoties šo tehnoloģiju sniegtajām iespējām, Copernicus nodrošina aktuālus brīvpieejas datus un informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras, okeānu ekosistēmām, atmosfēru, drošību, ārkārtas situācijām un klimata pārmaiņām. Vides risinājumu institūts (VRI) ir Copernicus Relay un Copernicus Academy tīklu pārstāvis Latvijā. VRI skaidro programmas piedāvātās iespējas valsts, uzņēmējdarbības un sabiedrības vajadzībām, organizē apmācību un informatīvos pasākumus. Kopš 2015.gada VRI sadarbojas ar Eiropas Kosmosa aģentūru un pielieto Copernicus satelītu datus dažādu vides un dabas resursu izpētei, novērtēšanai un modelēšanai.

Vairāk par VRI darbību Copernicus tīklos iespējams uzzināt šeit.

Vairāk par sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru iespējams uzzināt šeit.

Atpakaļ