FLUID

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijās balstīta attālās izpētes pieeja ezeru izpētei un monitoringam (FLUID) Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/137

Vienošanās ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par projekta realizāciju Nr.1.1.1.2/16/I/001

Latvijas ūdeņu monitoringa programma ir daļa no Vides monitoringa programmas 2015 – 2020, kurā iekļautas instrukcijas par saldūdeņu monitoringa darba gaitu, parametru ievakšanu un kvalitāti, tomēr, lai gūtu visaptverošu un aktuālu informāciju, nepieciešams pielietot mūsdienīgas informācijas ievākšanas un apstrādes metodes. Pašlaik ūdeņu monitoringa programma ir balstīta datos, kas ievākti ar laikietilpīgām un dārgām lauka paraugu ievākšanas metodēm. Attālā izpēte piedāvā papildināt tradicionālās metodes ar telpisku dimensiju un reguāri pieejamiem satelītu datiem. FLUID projekta laikā plānots izstrādāt uzlabotu attālaā izpētē balstītu ezeru izpētes un monitoringa pieeju, kas atbalstītu esošo standarta ūdeņu monitoring sistēmu, kā arī sniegtu vērtīgu informaciju ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanai.

Mērķis

Projekta galvenais mērķis ir attīstīt informācijas un komunikācijas tehnoloģijās balstītu pieeju ezeru izpetei un monitoringam.

Aktivitātes

FLUID projektā plānotas sekojošas aktivitātes:

  • Algoritma attīstīšana un pārbaude bio-optisko parametru (hlorofila koncentrācija, kopējās suspendētās vielas, organiskās un neorganiskās vielas, ūdens cuarspīdīgums, fitoplanktona ziedēšanas intensitāte, ūdens veģetācija) noteikšanai optiski atšķirtīgos ezeros;
  • Primārā produkta izstrāde ezeru izpētei, kombinējot ekosistēmas modelēšanu un attālās izpētes datus;
  • Paraugu un vadlīniju izstrāde integrētai attālās izpētes un tradicionālo metožu pieejai iekšēo ūdeņu izpētei un monitoringam.

Projekta norise: 2017.gada jūlijs - 2020.gada jūlijs

Projekta vadītājs: postdoktorante, pētniece Tuuli Soomets, Tuuli.soomets@videsinstituts.lv

Projektu finansiāli atbalsta: Eiropas Reģionālās attīstības fonds; līdzfinansē Latvijas Valsts un Vides risinājumu institūts.

Atpakaļ