Purvu biotopu atjaunošana

Ķemeru Nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana" (HYDROPLAN) LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN ietvaros

Purvu mitrājos mīt unikālas dabas vērtības un norisinās specifiski ekoloģiskie un ģeoloģiskie procesi, piemēram, veidojas ārstniecībā izmantojams sērūdeņraža minerālūdens. Tomēr mitrāju un to vērtību pastāvēšana atkarīga no teritorijas hidroloģiskā režīma. Pēdējo gadsimtu purvu nosusināšana būtiski samazinājusi ūdens daudzumu mitrājos, tāpēc purvi degradējas, aizaug un kūdras slānis tajos saplok, pārmitrie meži pārveidojas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas izzūd. Rezultātā tādi augstie purvi kā Ķemeru Nacionālā parka Zaļais purvs jau šobrīd klasificējami kā degradēti biotopi. Apvienojot klasiskās purvu inventarizācijas un aviācijā bāzētas attālās izpētes metodes, apdraudēto Latvijas un Eiropas Savienības (ES) nozīmes dabas vērtību saglabāšanai, atjaunošanai un apsaimniekošanai tiek veikta mitrāju teritoriju ūdens līmeņa stāvokļa novērtēšana un situācijas uzlabošanas plāna izstrāde.

Mērķi:

Atjaunot dabisko hidroloģisko režīmu Ķemeru Nacionālā parka mitrāju teritorijās, kuras ietekmējusi nosusināšana. Augstā purva biotopa atjaunošana 550 ha platībā Zaļajā purvā. 

Aktivitātes:

Izmantojot aviācijā bāzētu attālo izpēti, veikta projekta teritorijā esošo meliorācijas sistēmu inventarizācija, stāvokļa novērtējums un ES nozīmes biotopu inventarizācija. Trīsdimensionāla digitālā reljefa un virsmas modeļa sagatavošana hidroloģiskā režīma modelēšanas un atjaunošanas programmas izstrādes mērķiem. 

Projektā apvienota klasiskā purvu inventarizācijas metode ar aviācijā bāzētu attālo izpēti. Izmantojot aviācijā bāzētu LiDAR lāzerskeneri, tika ievākti dati, kas izmantoti, lai izveidotu projekta teritorijas 3D digitālo reljefa un virsmas modeli hidroloģiskā režīma modelēšanas un tā atjaunošanas programmas izstrādes mērķiem. Ar aviācijā bāzētiem hiperspektrālajiem sensoriem tika ievākti papildu dati par purvu biotopu stāvokli. Savukārt, ekosistēmas izmaiņu monitoringa veikšanai tiks veikta integrēta hiperspektrālo un lāzerskenēšanas datu analīze.

1.attēls. Projekta HYDROPLAN rīcības teritorija ar tajā esošo grāvju tīklu.

Rezultāti:

Projekta gaitā iegūti dati par meliorācijas sistēmām un ES nozīmes aizsargājamo biotopu stāvokli, sagatavoti digitāli teritoriju reljefa modeļi, kartes, papildināta Natura 2000 datu forma par Ķemeru Nacionālo parku.  Izstrādāta režīma atjaunošanas programma. Plānots veikt dabas atjaunošanas darbus Ķemeru tīreļa augstas prioritātes teritorijās.

2.attēls. Biotopu atjaunošanai Zaļajā purvā piedāvātā scenārija shematiskais attēlojums

Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi izstrādāts Mitrāju buklets

Sižets par mitrājiem raidījumā "Vides fakti"

Projekta norise: 2011. gada 21. septembris – 2016. gada 31. augusts

Vadošais partneris: Daba aizsardzības pārvalde

Partneri: Latvijas Dabas fonds, ELM MEDIA

Projekta vadītājs: Gints Starts, Dabas aizsardzības pārvalde

VRI projekta koordinators: Rūta Abaja, ruta.abaja@videsinstituts.lv

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma,Latvijas Vides aizsardzības fonds, projekta partneri