Meža biotopu atjaunošana

Meža biotopu atjaunošana  projekta "Meža biotopu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā" (Saīsinājumā – FOR-REST) LIFE10 NAT/LV/000159 ietvaros

Meža biotopos mājvietu rod neskaitāmas dzīvās radības. Tomēr cilvēku saimnieciskās darbības, kā arī teritoriju apsaimniekošanas pārtraukšanas rezultātā tādas sugas kā lapkopu praulgrauzis ir apdraudētas, jo tās zaudē sev piemērotas dzīves vietas. Lai aizsargātu apdraudētās sugas, katram meža biotopam (vecie un dabiskie skujukoku meži, jauktie platlapju meži) nepieciešams veidot piemērotus aizsardzības pasākumus. .

Mērķi

  1. Izstrādāt ilgtermiņa meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programmas vecu vai dabisku boreālo mežu (9010*), nogāžu un gravu mežu (9180*) un saistīto prioritāro sugu aizsardzībai;
  2. Pārbaudīt un demonstrēt inovatīvas meža biotopu inventarizācijas metodes;
  3. Pielietot labākās un mūsdienīgākās metodes dabas vērtību apsaimniekošanai un atjaunošanas plānošanai un demonstrēt jauno pieredzi.

VRI risinājumi

Izmantojot aviācijā bāzētas attālās izpētes un biotopu inventarizācijas datus, realizēta kompleksa ES nozīmes aizsargājamo meža biotopu kartēšana un stāvokļa novērtēšana. Izstrādātas meža biotopu un aizsargājamo sugu dzīvotņu ilgtermiņa atjaunošanas un apsaimniekošanas programmas.

Pielietotās metodes un tehnoloģijas

Lai precīzi kartētu dažādu ES nozīmes aizsargājamo biotopu  aizņemtās teritorijas un veģetācijas tipu struktūru, tiek ievākti kombinēti dati. Aizsargājamo biotopu apsekošana tiek veikta gan ar tradicionālajām lauka datu ievākšanas metodēm – apsekojot teritorijas no zemes, gan pielietojot modernākās aviācijā bāzētas attālās izpētes tehnoloģijas – RGB kameru, LiDAR lāzerskeneri un hiperspektrālos sensorus.

Rezultāti

Ievākti un analizēti inventarizācijas dati par meža biotopu izplatību un stāvokli Gaujas Nacionālajā parkā, sagatavotas digitālās kartes un zemes reljefa un veģetācijas virsmas modeļi. Izstrādāti meža biotopu ilgtermiņa atjaunošanas un apsaimniekošanas plāni.

Projekta norise: 01.09.2011 – 31.08.2015

Projekta vadītājs: Mārtiņš Zīverts, Dabas aizsardzības pārvalde

VRI projekta koordinators: Rūta Abaja, ruta.abaja@videsinstituts.lv, Mob.tel. +371 27818676

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma

Projekta līdzfinansētāji: Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta partneru līdzfinansējums

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar:

Vadošais partneris: Dabas aizsardzības pārvalde

Partneri: Latvijas Dabas fonds, ELM MEDIA


Papildu informācija par projektu