Lielā dumpja biotopa atjaunošana

Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā (COASTLAKE) LIFE12 NAT/LV/000118

Lielais jeb Eirāzijas dumpis (Botaurus stellaris) ir vidēja auguma gārņu dzimtas putns, kas vēl 19.gs. Latvijā bija diezgan bieži sastopams. Taču 20.gs. aktīvā meliorācijas sistēmu ieviešana un mākslīgo ķimikāliju pielietošana lauksaimniecībā visā Eiropā dumpim radīja apgrūtinātus izdzīvošanas apstākļus. Pašlaik Latvijā ligzdo vien 390 – 771 vokalizējošu (dziedošu) tēviņu. Lielais dumpis dzīvo seklos, ar niedrēm aizaugušos ezeros un dīķos, kuros niedru audzes mijas ar atklātu ūdens virsmu. Engures un Papes ezerā dumpja skaita stabilitāti apdraud strauja ezeru krastu aizaugšana – tas pārvēršanas par vienlaidus aizaugošu niedrāju masīvu, kurā nedzīvo zivis – lielā dumpja barības bāze. 

Mērķis:

Aizsargāt un saglabāt lielo dumpi Latvijā un pārējā Eiropas Savienībā (ES), uzlabojot dzīvotnes (dzīvesvietas, barošanās un ligzdošanas vietas), atbilstoši kopējam ES sugu aizsardzības plānam.

Aktivitātes:

Izmantojot attālās izpētes datus, kas ievākti ar Novērošanas un vides monitoringa sensoru sistēmu ARSENAL, VRI veic Papes un Engures ezeru piekrastes zonas mērījumus, lai noteiktu aizauguma platību, veģetācijas struktūru, apauguma klasifikāciju un kopējo biomasu. Pielietojot portatīvo ģeoradaru, pētnieki veic arī ezeru gultnes profilēšanu, veicot gultnes dziļuma un nogulumu slāņa biezuma mērījumus, kā arī ezeru sedimentu sastāva novērtējumu. 

Projekta norise: 2013. gada 1. septembris – 2017. gada 31. augusts

Projekta vadītājs: Ģirts Strazdiņš, Latvijas Dabas fonds

VRI projekta koordinators: Rūta Abaja, ruta.abaja@videsinstituts.lv

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma

Vadošais partneris: Latvijas Dabas fonds

Partneri: Pasaules Dabas fonds, Engures ezera dabas parka fonds

Papildu informācija par projektu

Projekta buklets