Nolikums

Nolikums PDF formātā

VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTA NOLIKUMS PĒCDOKTORANTU PIETEIKUMU PRIEKŠATLASEI

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtas pētniecības pieteikumu iesniegšanai

 

Specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi:

Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumi Nr. 50 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – SAM MK noteikumi)

 

Vides risinājumu institūta  Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases konkursa mērķis:

Atlasīt pēcdoktorantus, ievērojot SAM MK noteikumu 25.1. apakšpunktā noteiktās prasības,  pētniecības pieteikumu iesniegumu sagatavošanai un pētniecības pieteikuma īstenošanai  atbilstoši Vides risinājumu institūta cilvēkresursu attīstības plānam un pētniecības attīstības stratēģijai un programmai, kā prioritāras nosakot šādas jomas:

 • Ūdens resursu ekoloģiskais stāvoklis;
 • Meža resursu ilgtspējība;
 • Ekosistēmas pakalpojumi;
 • Bioloģiskā daudzveidība un tās saglabāšana;
 • Vides attālā izpēte.

 

Finanšu nosacījumi:

Atbilstoši SAM MK noteikumiem

Pētniecības pieteikuma maksimālais kopējais attiecināmais finansējums ir 133 806 euro.

Ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma ietvaros attiecināmas šādas izmaksas:

 • pēcdoktoranta (personāla) izmaksas līdz 2 731 euro mēnesī, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citas sociālās garantijas, kuras noteiktas normatīvajos aktos;
 • vienas vienības izmaksas atbilstoši Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas "Individuālās stipendijas" noteiktajai standartlikmei – 800 euro mēnesī, kas ietver SAM MK 48. punkta apakšpunktos ietvertās izmaksas.
Ar saimniecisko darbību saistītam pētniecības pieteikumam attiecināmās izmaksas noteiktas SAM MK 49. punkta apakšpunktos.

 

Pēcdoktorantu pieteikumu atlases īstenošanas veids:

Atklāta pēcdoktorantu pieteikumu atlase

 

Pēcdoktorantu pieteikumu iesniegšanas termiņš[1]

Atbilstoši 1.1.1.2. pasākuma izsludinātajām atlases kārtām.

 

I. Prasības pēcdoktorantiem

 1. Atlasē var piedalīties pēcdoktorants, kas atbilstoši SAM MK noteikumu 2.9. apakšpunktam ir Latvijas vai ārvalstu zinātnieks, kas doktora grādu ieguvis ne vairāk kā piecus gadus pirms Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta pētniecības pieteikumu iesniegšanas termiņa Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā konkursā  neatkarīgi no vecuma rasesdzimumaetniskās piederības, politiskās pārliecības, sociālā statusa vai citām pazīmēm (turpmāk pretendents). Šo periodu var pagarināt līdz 2 gadiem, ja personai ir pamatots iemesls: bērna kopšanas atvaļinājums vai pārejoša darba nespēja.
 2. Pētniecības pieteikuma apstiprināšanas gadījumā pēcdoktorants vienlaicīgi nevar saņemt:
  1. 1. atlīdzību šā pasākuma ietvaros un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskās pētniecības atbalsts" un 1.1.1.3. pasākuma "Inovācijas granti studentiem" ietvaros atbalsta finansējumu;
  2. 2. darba samaksu citā projektā vai darbavietā, izņemot gadījumu, ja ārpus pētniecības pieteikuma īstenošanas pēcdoktoranta nodarbinātība akadēmiskajā darbā (izņemot vadošo pētnieku, pētnieku, zinātnisko asistentu) vai komersanta līgumpētījuma izpildē pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē nepārsniedz 0,2. Šādā gadījumā nepieciešams nodrošināt atbilstošu darba laika uzskaiti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos nodarbinātības ierobežojumus.
 3. Atlasē nevar piedalīties pēcdoktorants, kas vienreiz ir saņēmis pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta finansējumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros.

 

II. Pēcdoktorantu pieteikumu iesniegšanas kārtība un iesniedzamie dokumenti

 1. Vides risinājumu institūts (VRI) sagatavo un izsludina pēcdoktorantu pieteikumu atlasi atbilstoši SAM MK noteikumu 25.1. apakšpunktam, publicējot priekšatlases sludinājumu un pieteikumu atlases nolikumu, iesniegšanas termiņu un iesniegšanās vietu VRI mājas lapā www.videsinstituts.lv gan latviešu, gan angļu valodā.
 2. Pēcdoktorants pieteikumu var iesniegt:
  1. 1. parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot elektroniska dokumenta veidā uz elektroniskā pasta adresi inese.suija@videsinstituts.lv;
  2. 2. klātienē papīra formātā vienā eksemplārā Vides risinājumu institūta birojā “Lidlaukā”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.
 3. Pieteikums sastāv no:
  1. 1. iesnieguma pēcdoktorantu pieteikumu atlasei (1.pielikums);
  2. 2. pieteikuma formas, kas atbilst daļai no “Pētniecības pieteikuma zinātniskā apraksta (Research project proposal)” (angļu valodā) (2. pielikums);
  3. 3. pēcdoktoranta apliecinājuma, ka pēcdoktorants iepriekš nav saņēmis atbalstu šī pasākuma ietvaros un pētniecības pieteikuma atbalsta piešķiršanas gadījumā vienlaikus nesaņems atlīdzību šā pasākuma ietvaros un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskās pētniecības atbalsts" un 1.1.1.3. pasākuma "Inovācijas granti studentiem" ietvaros (3.pielikums);
  4. 4. pēcdoktoranta dzīves gājuma apraksta (CV), izmantojot Europass CV paraugu (angļu valodā);
  5. 5. diploma kopijas par zinātņu doktora grāda iegūšanu;
  6. 6. Akadēmiskās informācijas centra (AIC) izziņas par doktora zinātniskā grāda pielīdzināšanu, ja tas ir iegūts ārzemēs (pēcdoktorants iesniedz pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas VIAA);  
  7. 7. informācijas par iespējamā sadarbības partnera gatavību piedalīties pētniecības pieteikuma īstenošanā (ja attiecināms);
  8. 8. informācijas par iespējamo zinātnisko/tautsaimniecības konsultantu;
  9. 9. komersanta vai komersantu koleģiālas institūcijas atzinuma par pētījuma nozīmību angļu valodā (4.pielikums, ja attiecināms)
  10. 10. citiem dokumentiem, kas liecina par pēcdoktoranta spējām, zināšanām un kapacitāti, tai skaitā, publikāciju kopijām vai norādēm uz vietnēm, kur tās ir publicētas, informācijas par dalību konferencēs, valodu zināšanu apliecinošiem sertifikātiem, informācijas par dalību konkursa kārtībā iegūto zinātnisko projektu realizācijā un administrēšanā, informācijas par starptautisko sadarbību un citiem dokumentiem.

 

III. Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases kārtība

 1. Pēcdoktorantu pieteikumu vērtēšanai ar VRI izpilddirektora rīkojumu izveido vērtēšanas komisiju (turpmāk - Komisija), kas izvērtē pretendentu pieteikumus, noformējot pēcdoktoranta pieteikuma individuālo vērtēšanas lapu katram pretendentam (5. pielikums) un dokumentējot vērtējumu. Komisijas sēdes tiek protokolētas.
 2. Vērtējot pēcdoktoranta pieteikumu, vispirms tiek pārbaudīta pretendenta atbilstība šī nolikuma I. daļas prasībām un iesniedzamo dokumentu atbilstība šī nolikuma II. daļas prasībām. Ja konstatēta pretendenta un iesniegto dokumentu neatbilstība, komisija pieņem argumentētu lēmumu par pieteikuma noraidīšanu.
 1. Pēcdoktorantu pieteikumu vērtēšanas kritēriji (5. pielikums):
  1. 1. pētījuma tēmas pieteikuma izstrādes kvalitāte un zinātniskā izcilība;
  2. 2. pētījuma tēmas pieteikuma ietekme;
  3. 3. pētījuma plānotā īstenošana;
  4. 4. pēcdoktoranta zinātniskā kapacitāte;
  5. 5. zinātniskā vadītāja/tautsaimniecības konsultanta zinātniskā kapacitāte;
  6. 6. pētījuma tēmas ieguldījums Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā;
  7. 7. pētījuma tēmas atbilstība VRI pētniecības attīstības stratēģijai un programmai, pētniecības jomām un cilvēkresursu plānam.
 2. Komisija apkopo pretendentu vērtējumus, sarindojot pieteikumus prioritārā secībā katrā prioritārajā zinātnes jomā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo.
 3. Komisija pieņem lēmumu par atbalstītajiem pēcdoktorantu pieteikumiem, kas tiek virzīti pētniecības pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtai vai to noraidīšanu saskaņā ar VRI cilvēkresursu plānu, atvēlēto budžetu līdzfinansējumam, institūcijas prioritārajām zinātnes jomām utt.
 4. Komisijas sekretārs rezultātus apkopo protokolā, kuru paraksta komisijas priekšsēdētājs.
 5. VRI administrācija saskaņā ar komisijas lēmumu gatavo VRI rīkojumu, ko izdod VRI izpilddirektors, un nodrošina komisijas lēmuma publiskošanu VRI mājas lapā www.videsinstituts.lv  un konkursa rezultātu paziņošanu pretendentam atbilstoši pretendenta norādītajam saziņas veidam.
 6. Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas VRI atbilstoši SAM MK noteikumu 25.2. apakšpunktam vienojas ar atbalstīto pēcdoktorantu par pētniecības pieteikuma pētījuma saturu, tehniskās un finansiālās sadarbības nosacījumiem, sadarbības partnera izvēli, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību, pētniecības pieteikuma rezultātu izmantošanas, ieviešanas, publicitātes un komercializācijas nosacījumiem, kopīgi ar pēcdoktorantu sagatavo pētniecības pieteikuma iesniegumu un iesniedz Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtai.
 7. Ja 5 (piecas) darba dienas pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa attiecīgajai pētniecības pieteikumu atlases kārtai nav izdevies vienoties par šī nolikuma 14. punktā paredzētajām darbībām, vai no pretendenta puses nav izpildīts kāds no vienošanās punktiem, kas attiecas uz pieteikuma sagatavošanu VRI izpilddirektors atsaka pētniecības pieteikuma iesniegšanu pieteikumu atlases kārtai, par to rakstiski informējot komisiju un pretendentu. Komisijas sekretārs informāciju apkopo protokolā, kuru paraksta komisijas priekšsēdētājs.

Ja pētniecības pieteikumu atlases kārtai nav saņemts kvalitatīvi sagatavots “Pētniecības pieteikuma zinātniskais apraksts” (Research project proposal) angļu valodā, Komisija atkārtoti izvērtē “Pētniecības pieteikuma zinātnisko aprakstu (Research project proposal) angļu valodā un to argumentēti apstiprina vai noraida. Ja Komisija apstiprina, ka “Pētniecības pieteikuma zinātniskais apraksts” (Research project proposal) angļu valodā nav sagatavots kvalitatīvi, tad tiek atteikta pētniecības pieteikuma iesniegšana pieteikumu atlases kārtai, par to informējot pretendentu.

Priekšatlases dokumenti

 


[1] Atbilstoši Eiropas Komisijas veicinātajai cilvēkresursu un mobilitātes rīcības politikai, starp sludinājumu un iesniegšanas termiņu jābūt vismaz 1 mēnesi