Copernicus Climathon 2017 Riga uzdevums

Climate-KIC, Vides risinājumu institūts un Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrika IZAICINA!

Copernicus Climathon 2017 Riga uzdevums

Radīt novatoriskus risinājumus (produktus, pakalpojumus, konceptus u.tml.) - kā sagatavoties klimata pārmaiņām Latvijā, risinājumā iekļaujot Copernicus Zemes novērošanas satelītu datus.

Klimata pārmaiņas Latvijā:

Latvija atrodas tajā pasaules reģionā, kurā jau novērojamas vai sagaidāmas klimata pārmaiņu izraisītas sekojošas dabas un citu apstākļu izmaiņas:

 • Temperatūras kāpums lielāks kā vidēji pasaulē;
 • Samazināta sniega un upju/ezeru ledus sega;
 • Palielināts nokrišņu daudzums;
 • Pagarināts veģetācijas periods un paredzamas izmaiņas lauksaimniecības ražīgumā;
 • Mainīgāki laika apstākļi un biežāki ekstremāli notikumi.

Jau šobrīd Latvijā novērojams kopējā nokrišņu daudzuma pieaugums, kā arī pieaudzis dienu skaits ar ekstremāli stipriem nokrišņiem. Sagaidāms, ka nokrišņu daudzums un intensitāte Latvijā nākotnē vēl palielināsies. Vienlaikus var novērot ekstremālāku sausumu, piem., 2016.gada pavasarī, vai arī iepriekš nepiedzīvotas intensitātes nokrišņu izraisītos plūdus 2017.gadā Latgalē.

Mainīgie dabas apstākļi rada gan riskus esošām tautsaimniecības nozarēm, gan iespējas attīstīt jaunus produktus un pakalpojumus. Zemes izmantošana jāplāno pārdomātāk, lai mazinātu zemes lietojuma negatīvo ietekmi uz klimata sistēmu un labāk pielāgotos notiekošajām klimata pārmaiņām, samazinot ietekmi uz dabas un cilvēka radītajām struktūrām.

Dažas no risināmajām problēmām, kurās visbūtiskāk izpaužas klimata pārmaiņu riski un ietekmes:

 • Oglekļa un citi bioģeoķīmiskie cikli lauksaimniecībā un mežsaimniecībā;
 • Lauksaimniecības un mežsaimniecības adaptācija klimata izmaiņām;
 • Mitrāju nosusināšanas efekti un to atjaunošana;
 • Ūdens režīmi un noturība pret sezonāliem plūdiem;
 • Draudi piekrastei un tās adaptācija izmaiņām;
 • Zemes sadrumstalotība, monokultūru ainavas un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšana;
 • Augu migrācija un invazīvās sugas;
 • Atkritumu apsaimniekošana, vides piesārņojums un siltumnīcas gāzu izmeši;
 • Transports, efektīvi transporta tīkli, transporta un dabas sistēmu savietojamība;
 • Ekstremālo laika apstākļu adaptācijas stratēģijas.

Sagaidāmais rezultāts

Starpdisciplinārā komanda ir izstrādājusi novatorisku risinājuma ideju klimata ietekmes labākai izprašanai, tās ietekmes mazināšanai vai adaptācijai notiekošajām pārmaiņām, risinājumā izmantojot Copernicus satelītu u.c. veidu datus un informāciju,.

Izvērtēšana

Hakatona noslēgumā komandām tiks dotas 10 minūtes, lai prezentētu izveidotos risinājumus, kurus vērtēs un komentēs speciāli izveidota ekspertu žūrija.

Galvenā balva

Labākās idejas autori saņems naudas balvu savu zināšanu un prasmju pilnveidošanai ārzemēs.

Pieteikšanās

Seko līdzi informācijai Facebook lapā Copernicus Climathon 2017 Riga

 

Copernicus Climathon 2017 Riga oganizē un atbalsta: